Política de Privacidade

A presente política de privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que lle asisten en virtude da Lei de Protección de Datos (“LPD”). Así mesmo, informámoslle de que a Entidade Local conta cun correo de información, con quen se poderá poñer en contacto a través da seguinte correo vilasobrosotenentidade@gmail.com

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


A Entidade Local Menor de Vilasobroso en cumprimento do deber de informar establecido na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, (en diante LPD) e demais normativa concordante sobre a materia indica:

  •  Quen é o Responsable do Tratamento dos datos?

Identidade: A ELM de Vilasobroso é a entidade responsable do tratamento dos datos persoais.

Dirección postal : Veigadraga 23, 36879 Vilasobroso

Dirección electrónica  https://vilasobroso.gal

Correo electrónico vilasobrosotenentidade@gmail.com

Teléfono : 634327664

Datos de Protección de Datos: vilasobrosotenentidade@gmail.com

  • Con que finalidade trataremos os seus datos persoais?

Os datos serán recollidos única e exclusivamente para fins determinados, explícitos e lexítimos, polo que non poderán ser tratados de forma incompatible con devanditos fins. Con carácter xeral a finalidade estará vinculada ao exercicio de obrigas legais, exercicio de poder público ou misións de interese público, vinculados co exercicio de competencias municipais atinxidas por lei.

  • Por canto tempo conservaremos os seus datos?


Os datos facilitados, unha vez finalizado o motivo polo que se recolleron, serán eliminados; sen prexuízo de que almacenemos os datos durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa administrativa. 


No seu caso será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación para que os datos poidan ser tratados con fins de arquivo en interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos. 

  • Existencia de decisións automatizadas?


Esta Entidade pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Sería calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento administrativo e na que non interveña de forma directa una persoa.

  • Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión que é realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos. Con carácter xeral as competencias municipais establécense na Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local e Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais; sen prexuízo da existencia de máis normativa como pode ser no ámbito dos servizos sociais a Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galiza. 


Non se lle solicitarán máis datos que os estritamente necesarios. 

  • A que destinatarios se comunicarán os seus datos?


Esta Entidade Local informa de que os datos persoais dos interesados comunicaranse a outras administracións públicas e ós contratistas da Entidade, sempre que sexa necesario para cumprir coa adecuada prestación dos servizos públicos e sempre que exista normativa legal que o ampare.


Non hai previsión de transferencias de datos a terceiros países. 

  • Cales son os seus dereitos sobre os datos facilitados?

Calquera persoa ten dereito a obter información para saber se nesta Entidade se están tratando ou non datos persoais que lles afecten.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais así como a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan ou, no seu caso, solicitar a supresión cando os datos xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos, retirar o seu consentimento, sen prexuízo de que este administración se poida negar a suprimir os datos, entre outros motivos, por fins de arquivo en interese público.
Así mesmo os interesados teñen dereito, en determinadas circunstancias a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso devanditos datos só poderán ser obxecto de tratamento, con excepción da súa conservación, co consentimento do interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións ou con miras á protección dos dereitos doutra persoa física ou xurídica ou por razóns de interese público. O interesado ten dereito a opoñerse en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular a que os datos persoais que lle afecten sexan obxecto dun tratamento de datos. Esta Entidade deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
En relación ao dereito á portabilidade dos datos, o interesado ten dereito a recibir os datos persoais que lle incumban para transmitilo a outro responsable, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, sempre que este dereito se base no consentimento ou na execución dun contrato.
Os afectados poden exercitar os seus dereitos mediante escrito dirixido a esta Entidade, xa sexa por vía electrónica ou presencialmente. Este Concello puxo á súa disposición un formulario para poder exercer estes dereitos. Pode obterse no rexistro xeral do Concello ou ben na web municipal (entrando en política de privacidade ou en formularios municipais). 

  • Cando podo exercer o dereito de reclamación ante a Autoridade de Control?


Se considera que non tratamos os seus datos persoais adecuadamente pode contactar con Protección de Datos na dirección vilasobrosotenentidade@gmail.com


Con todo, informámoslle de que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que se cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao tratamento dos seus datos persoais. Poderá presentar reclamación mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/  

  • Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos nesta Entidade poden proceder do documento de recollida de datos cumprimentado polo interesado, dos aportados polo interesado na tramitación dun expediente administrativo, doutras Administracións Públicas e de fontes de acceso público.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Esta Entidade Local ten establecidas as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco, cumprindo co Esquema Nacional de Seguridade.